7. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

NOKTA (.)

Cümlenin sonuna konur:

Örnekler

Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.

 

Bazı kısaltmaların sonuna konur:

Örnekler

Alb. (albay)

Dr. (doktor)

Prof. (profesör)

Cad. (cadde)

Sok. (sokak)

s. (sayfa)

 

Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:

Örnekler

3. (üçüncü)

II. Mehmet

2. Cadde

20. Sokak

 

Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur:

Örnekler

3, 4 ve 7. maddeler

XII – XIV. yüzyıllar arasında

 

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

Örnekler

29.5.1453

29.X.1923

 

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

Uyarı

Tarihlerde ay adları yazıyla yazıldığında ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz:

29 Mayıs 1453

 

Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

Örnekler

Tren 09.15’te kalktı

Toplantı 13.00’te başladı

 

Genel ağ adreslerinde kullanılır:

Örnekler

http://turkcedersi.net

 

VİRGÜL (,)

Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:

Örnekler

Fırtınadan, soğuktan ve biraz da karanlıktan olsa gerek korkuyorduk.

 

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:

Örnekler

Umduk, bekledik, düşündük.

 

Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur:

Örnekler

Memleketimi, Isparta’yı, çok özledim. (Ara söz)

Trabzon’a, Ali de oralıymış, gideceğiz. (Ara cümle)

 

Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur:

Örnekler

Adana’ya yarın gideceğim, dedi.

 

Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur:

Örnekler

– Bu akşam Datça’ya gidiyor musunuz, diye sordu.

 

Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:

Örnekler

Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey’e,
– Bu anahtar köşkü de açar, dedi. (Ömer Seyfettin)

 

Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur:

Örnekler

Peki, gideriz.

Hayhay, memnun oluruz.

 

Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:

Örnekler

Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek, mücadele, müsademe demektir. (Atatürk)

 

Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır:

Örnekler

38,6 (otuz sekiz tam, onda altı)

0,45 (sıfır tam, yüzde kırk beş)

 

Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur:

Örnekler

Falih Rıfkı ATAY, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.

 

Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konur:

Örnekler

ERGİN, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1958.

 

Uyarı

Bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz:

Hem gider hem ağlar.

Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli. (Atasözü)

Ne kız verir ne dünürü küstürür.

Şart ekinden sonra virgül konmaz:

Sizin için de uygunsa hafta sonu piknik yapalım.

 

NOKTALI VİRGÜL (;)

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur:

Örnekler

Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir.

Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; Ankara, Londra, Bakü.

 

Kendi içinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:

Örnekler

Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.

At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. (Atasözü)

 

İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir:

Örnekler

Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. (Yahya Kemal Beyatlı)

 

İKİ NOKTA (:)

Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur:

Örnekler

Sevdiğim renklerden bazıları şunlardır: yeşil, mavi, pembe…

 

Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur:

Örnekler

Başarılı olmanın tek bir yolu var: Düzenli çalışmak.

 

Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur:

Örnekler

Bilge Kağan: Türklerim, işitin! Üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin?
Koro: Göğe erer başımız başınla senin!

 

Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:

Örnekler

– Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?
Ziraatçı sayar:
– Yulaf, pancar, zerzevat, tütün…

 

Genel ağ adreslerinde kullanılır:

Örnekler

https://www.turkcedersi.net/

 

ÜÇ NOKTA (…)

Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:

Örnekler

Çaresizce oradan uzaklaşırken birden karşısına

 

Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur:

Örnekler

Kılavuzu karga olanın burnu btan çıkmaz.

Arabacı b’a yaklaştığını söylüyordu.

 

Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur:

Örnekler

derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı

 

Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:

Örnekler

Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar.
— Koca Ali Koca Ali, be!..

 

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

Uyarı

Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir:

Gök ekini biçer gibi!.. Başaklar daha dolmadan.

Nasıl da akşam oldu?.. Nasıl da yavrucaklar sustu?..

 

Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır:

Örnekler

— Kimsin?
— Ali
— Hangi Ali?

 

SORU İŞARETİ (?)

Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur:

Örnekler

Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı?

Atatürk bana sordu:
— Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? (Falih Rıfkı Atay)

 

Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur:

Örnekler

Gümrükteki memur başını kaldırdı:
— Adınız?

 

Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır:

Örnekler

Yunus Emre (1240 ?-1320)

1496 (?) yılında doğan Fuzuli…

Ankara’dan Antalya’ya arabayla üç saatte (?) gitmiş.

 

ÜNLEM İŞARETİ (!)

Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur:

Örnekler

Aşk olsun! Ne kadar akıllı adamlar var! Vah vah!

 

Aşağıda örnek olarak verilen iki kullanım da doğrudur.

Örnekler

Eyvah! Anahtarı unuttum.

Eyvah, anahtarı unuttum.!

 

Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur:

Örnekler

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir.

Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir!

 

Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır:

Örnekler

İsteseymiş bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!).

Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.

 

KISA ÇİZGİ (–)

Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur:

Örnekler

Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecan
dan, üzüntüden mi bilemedim.

 

Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır:

Örnekler

Memleketimi –Isparta’yı– çok özledim. (Ara söz)

Trabzon’a –Ali de oralıymış– gideceğiz. (Ara cümle)

 

Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır:

Örnekler

alış, durak, görsüzlük vb.

 

Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır:

Örnekler

al, ver, başar, kana vb.

 

İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur:

Örnekler

ak, den, ış, lık; ımsa, la, tır vb.

 

Heceleri göstermek için kullanılır:

Örnekler

araştırma, bilezik, duruşma, kuyumculuk, program, yazarlık vb.

 

Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır:

Örnekler

Aydınİzmir yolu

TürkAlman ilişkileri

09.3010.30

BeşiktaşFenerbahçe karşılaşması vb.

 

Uyarı

Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz:

Üç beş kişi geldi

 

Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır:

Örnekler

2 °C

 

UZUN ÇİZGİ (—)

Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgiside denir.

Örnekler

Frankfurt’a gelen herkesin sorduğu şunlardır:
Eski şehri gezdin mi?
Rothschild’in evine gittin mi?

 

Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir:

Örnekler

Sıtkı Bey Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister.

İslam Bey Ben daha ölmedim. (Namık Kemal)

 

EĞİK ÇİZGİ (/)

Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur:

Örnekler

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak / O benimdir, o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)

 

Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur:

Örnekler

Altay Sokağı No.: 21/6

Kurtuluş / ANKARA

 

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

Örnekler

18/11/1969, 15/IX/1994 vb.

 

Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır:

Örnekler

-a /-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden vb.

 

Genel ağ adreslerinde kullanılır:

Örnekler

https://turkcedersi.net

 

Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır:

Örnekler

g/sn (gram/saniye)

 

TIRNAK İŞARETİ (“ ”)

Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır:

Örnekler

Türk Dil Kurumu binasının yan cephesinde Atatürk’ün Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir. sözü yazılıdır.

 

Uyarı

Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır:

İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur! dedi.

 

Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır:

Örnekler

Yeni bir barış taarruzu başladı.

 

Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır:

Örnekler

Bugün öğrenciler Kendi Gök Kubbemiz adlı şiiri incelediler.

Yazım Kuralları bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir.

 

Uyarı

Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz:

Elif Şafak’ın Bit Palasını okudunuz mu?

 

YAY AYRAÇ ( )

Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur:

Örnekler

Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz.

 

Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır:

Örnekler

Yunus Emre’nin (1240?-1320)

İmek fiilinin (ek fiil) geniş zamanı şahıs ekleriyle çekimlenir.

 

Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır:

Örnekler

İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakam’a yaklaşır.)
Ne oluyor beyefendi?
Allah rızası için bana da anlatın… (Reşat Nuri Güntekin)

 

Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır:

Örnekler

Cihanın tarihi, vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez. (Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU)

 

Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümle­rin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir.

Örnekler

Sanat veya sanat eserinin birinci vasfı, insan eseri olmasıdır. Yani sanat eseri, sanatkâr tarafından belli bir malzeme kullanılarak ortaya konur. () Bu yönüyle o, tabii varlık ve güzelliklerden ayrılır. (İsmail ÇETİŞLİ)

 

Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır:

Örnekler

Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.

 

Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır:

Örnekler

1496 (?) yılında doğan Fuzuli…

 

KÖŞELİ AYRAÇ ( [ ] )

Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır:

Örnekler

Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.

 

Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler için kullanılır:

Örnekler

“Eldem, Osmanlıda en önemli fark[ın], mezar taşının şeklinde ortaya çık[tığını] söyledikten sonra…”

 

Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır:

Örnekler

Reşat Nuri [Güntekin], Çalıkuşu, Dersaadet, 1922. Server Bedi [Peyami Safa]

 

KESME İŞARETİ (’)

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır:

Örnekler

Kurtuluş Savaşı

Atatürküm

Türkiyemizin

Resmî Gazetede

 

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır:

Örnekler

Hisardan, Boğazdan vb.

 

Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır:

Örnekler

Bu Kanunun 17. maddesinin c bendi…

 

Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır:

Örnekler

Yunus Emrenin (1240?-1320)

Yakup Kadrinin (Karaosmanoğlu)

 

Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti ile kullanılır:

Örnekler

Avrupa Birliğine üye ülkeler…

 

Uyarı

Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz:

Türkiye Büyük Millet Meclisine

Türk Dil Kurumundan

Danışma Kurulundan

Türkiye Büyük Millet Meclisinin

Başbakanlık, Rektörlük vb. sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde Başbakanlığa, Rektörlüğe vb. biçimlerde yazılır.

Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz:

Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin, Müslümanlıkta, Hollandalıdan, Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün vb.

Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

 

Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur:

Örnekler

Nihat Beye, Ayşe Hanımdan, Mahmut Efendiye, Enver Paşaya; Türk Dil Kurumu Başkanına vb.

 

Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur:

Örnekler

TBMMnin, TDKnin, BMde, ABDde, TVye vb.

 

Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur:

Örnekler

1985te, 8inci madde, 2nci kat; 7,65lik, 9,65lik vb.

 

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur:

Örnekler

Başvurular 17 Aralıka kadar sürecektir.

 

Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır:

Örnekler

Güzelliğin on paretmez
Bu bendeki aşk olmasa (Âşık Veysel)

 

Son Yorumlar
 1. türkçem
 2. Mutian
 3. Anonim
 4. Öylebiriiste

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Yazının Bağlantısı: 7. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
 • Tarih: 10 Ekim 2019
 • Yazının Kategorisi: 7. Sınıf, 7. Sınıf Türkçe Konu Anlatımları
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 7. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sıralama Seçenekleri

  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü