Deyimler Etkinlikler (6. Sınıflar)

146
6-sinif-deyimler-etkinlik

Etkinlik 1

Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. Dağları devirmek

2. Kabak tadı vermek

3. Takıp takıştırmak

4. Zılgıt yemek

5. Bam teline basmak

6. Hacet kalmamak

a. Özenerek süslenmek

b. Azarlanmak

c. Çok zor bir işi başarmak

d. Bıktırmak, usandırmak

e. Gereği olmamak

f. Bir kimseyi duyarlı olduğu bir konuda kızdıracak söz söylemek, davranışta bulunmak.
Etkinlik 2

Aşağıdaki cümlelerden hangilerinde deyim kullanılmıştır? İşaretleyiniz.

Halat yarışında ipin ucunu kaçırdı.
Söylediklerim bir kulağından girip diğerinden çıkmış belli ki.
Havada uçuşan tozlar gözüme girdi.
Sen benimle aşık atamazsın.
Bu iş çantada keklik.
Sözleri yüreğime dokundu.
Köşeyi dönünce karşına bizim ev çıkacak.

Etkinlik 3

Aşağıda verilenlerden deyim olanları işaretleyiniz.

İp atlamak

Küplere binmek

Hata yapmak

Alttan almak

Göze gelmek

İn cin top oynamak

Çok konuşmak

Foyası meydana çıkmak

Nabız yoklamak

İnce eleyip sık dokumak

Resim yapmak


Etkinlik 4

Aşağıdaki deyimlerden açıklaması doğru olanları “D”, yanlış olanları “Y” olarak belirtiniz..

Ödü patlamak → Çok korkmak

El atmak → Bir işe girişmek

Uykusunu almak → Bir kimsenin uyumasına engel olmak

Sakız gibi yapışmak → Peşini bırakmamak

Kemer sıkmak → Zayıflamak

Suya sabuna dokunmamak → Ellerini yıkamamak

Kılı kırk yarmak → Titizlenmek, çok incelemek

Taş atmak → Birine dokunacak, onu incitecek söz söylemek

Etekleri tutuşmak → Sevinmek

Hafife almak → Küçümsemek, önem vermemek


Etkinlik 5

Aşağıdaki tabloda verilenlerden hangileri atasözü, hangileri deyimdir? İşaretleyiniz.

Atasözü Deyim
Atı alan Üsküdar’ı geçti.
Ak akçe kara gün içindir.
Armut piş ağzıma düş.
Ev alma komşu al.
Hamama giren terler.
Yorgan gitti, kavga bitti.
Keskin sirke küpüne zarardır.
Yaş kesen baş keser.
Ayıkla pirincin taşını.Etkinlik 6

Aşağıdaki atasözlerinden gerçek anlamlı olanları “G”, mecaz anlamlı olanları “M” olarak belirtiniz.

Bugünün işini yarına bırakma.

Arpa eken buğday biçmez.

Akıl akıldan üstündür.

Ağaç yaşken eğilir.

Aç doymam, tok acıkmam sanır.

Çivi çıkar izi kalır.

Dost bin ise az, düşman bir ise çoktur.

El elden üstündür.

Kendi düşen ağlamaz.

Bela geliyorum demez.


Etkinlik 7

Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. Mum dibine ışık vermez.

2. Dikensiz gül olmaz.

3. Ekmeğine yağ sürmek.

4. Ne ekersen onu biçersin.

5. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

a. İstemese de birinin işine yarayacak biçimde hareket etmek.

b. Güzel şeylerin eksik ve kötü yanları da olabilir.

c. Söylenen yalan çok geçmeden anlaşılır.

d. Herkes, yaptığı iyilik veya kötülüğün karşılığını görür.Bıktırmak, usandırmak

e. Bir kimse, başkalarına yaptığı yardımı kendi yakınlarına yapmaz.


Etkinlik 8

Aşağıda verilen özelliklerden atasözlerine ait olanları işaretleyiniz.

Sözcüklerin yerine eş anlamlıları kullanılabilir.
Genellikle mecaz anlam taşırlar.
Ders verici nitelikleri vardır.
Çoğunlukla söz grubu şeklindedir.
Az sözle çok şey ifade ederler.
Genellikle anonimdir.
Sözcüklerin yerleri değiştirilebilir.